Jaarvergadering Judo Club Overhoven

Op 11 mei om 20:00 uur in Oos Kaar

De vergadering start om 20:00 uur. is is bedoeld voor alle ere-leden, leden ouder dan 18 jaar en voor de wettelijke vertegenwoordigers van de leden jonger dan 18 jaar (1 ouder).

Om de vergadering goed te laten verlopen en te zorgen voldoende zitplaatsten vragen wij jullie je aan te melden middels een mailtje aan judo@judocluboverhoven.nl, via WhatsApp, of telefonisch 06-22391962, of het door te geven aan een van onze bestursleden.

De uitnodiging, agenda en volmacht, indien van toepassing vindt u onderstaand.

Aan de leden, ere-leden en vertegenwoordigers van jeugdleden

Namens het bestuur van Judo Club Overhoven nodig ik u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering. De vergadering is gepland op woensdag 11 mei 2022 in gemeenschapshuis “OOS KAAR” te Overhoven.

Aanvang van de vergadering is 20.00uur.

De agenda is als gevolg van corona aangepast:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen ledenvergadering dd. 22 mei 2019
 3. Jaarverslag door de secretaris ivm corona weinig te melden.
 4. Jaarverslag  en begroting 2022 door de penningmeester
 5. Ivm heeft er GEEN kascontrole plaatsgevonden, controle achteraf van 2019 -20 en -21
 6. Verkiezing leden kascontrolecommissie
 7. Vaststellen contributie o.b.v. begroting
 8. Verkiezing bestuursleden (zie schema van aftreden)
 9. AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe en wat.
 10. Pupillenuitwisseling en toernooien
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Het bestuur gaat er van uit dat u op de vergadering aanwezig zult zijn, mocht u echter verhinderd zijn dan vraag ik u bijgevoegd machtigingsformulier in te vullen en dit af te geven bij de trainer of een van de bestuursleden. Hiermee voorkomt u dat uw stem verloren gaat.

Het bestuur hoopt u woensdag 11 mei 2022 om 20.00 uur te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Jean Widdershoven

Secretaris

MACHTIGINGSFORMULIER

Hierbij machtigt ondergetekende , ………………………………………………………..

lid, ouder, verzorger van Judo Club Overhoven

de heer / mevrouw ………………………………………………………….     om namens

hem/haar op de Ledenvergadering van 11 mei 2022 te stemmen

Voor akkoord:

Volmachtgever                                                          Volmachtnemer